Pirkimo taisyklės

 • Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.funtastik.lt taisyklės
  1. Sąvokos
  1.1. Internetinėje parduotuvėje www.funtastik.lt prekių prekybą organizuoja ir vykdo UAB „Sanifinas“, Įmonės.kodas: 123468429, buveinės adresas Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius, Lietuva, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre nuo 1996-01-15.
  1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
  1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  1.4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. .
  1.5. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo www.funtastik.lt taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.funtastik.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
  1.6. Paskyra – Pirkėjo www.funtastik.lt naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (account).
  1.7. Privatumo politika – UAB „Sanifinas“ patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.funtastik.lt el. parduotuvę..
  1.8. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.
  1.9. Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.
  2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Patvirtinu, kad sutinku su prekių pirkimo – pardavimo www.funtastik.lt taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.funtastik.lt susijusios sąlygos.
  2.2. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą www.funtastik.lt Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems www.funtastik.lt ir visoms Sutartims, sudaromoms su Pardavėjais iki atnaujintų.
  2.3. Pirkti www.funtastik.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas) bei www.funtastik.lt naudojimosi Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.funtastik.lt
  2.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje. Pirkėjai sutikimą su pakeistomis, papildytomis Taisyklėmis aiškiai išreiškia pažymėdami sutikimo langelį užsakymo formoje. Pirkėjui galioja ta Taisyklių redakcija, su kuria jis sutiko pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje; jei užsakymo vykdymo metu Taisyklės būtų pakeistos ar papildytos, užsakymas baigiamas vykdyti ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos (susijusios su prekių apmokėjimu, pristatymu, grąžinimu ir kt.) nustatomos vadovaujantis ta Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažino ir kuriai išreiškė savo sutikimą.
  2.5. Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Pardavėjo privatumo politika. Pirkėjas prieš naudodamasis internetine parduotuve, taip pat užsakydamas ir pirkdamas prekes, privalo susipažinti su privatumo politika.
  3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas
  3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.funtastik.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
  3.1.1. internetu užsiregistruodamas www.funtastik.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
  3.1.2. internetu nesiregistruodamas www.funtastik.lt;
  3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytu būdu, atitinkamuose www.funtastik.lt sistemoje esančiuose laukuose privalo nurodyti būtinus savo Asmens duomenis, kurie www.funtastik.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
  3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
  3.4. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama prekės aprašyme www.funtastik.lt
  3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.funtastik.lt duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.
  4. Pirkėjo teisės
  4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.funtastik.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  5. Pirkėjo įsipareigojimai
  5.1. Pirkėjas, naudodamasis www.funtastik.lt privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.funtastik.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Sandėlyje, Pirkėjas privalo jas atsiimti per Taisyklėse nurodytus terminus.
  6. Pardavėjo įsipareigojimai
  6.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Pirkėjo kontaktiniais duomenimis, kuriuos nurodo Pirkėjas.
  6.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai www.funtastik.lt sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
  6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
  6.4. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų www.funtastik.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).
  6.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  6.6. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių pristatymas gali vėluoti arba tapti neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju dėl tolimesnio jo užsakymo vykdymo galimybių. Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią arba analogišką prekę, kurią parduoda Pardavėjas apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad konkretaus Pardavėjo prekė būtų pakeista Pardavėjo parduodama panašia ar analogiška preke, Pardavėjas, kuris negali pristatyti Pirkėjo išsirinktos prekės, įsipareigoja nedelsiant grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 5 d.d., jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
  6.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
  7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  7.1. Prekių kainos www.funtastik.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
  7.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):
  7.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
  7.2.2. banko pavedimu;
  7.2.3. grynaisiais pinigais elektroninės parduotuvės sandėlyje (Justiniškių g.8, Vilnius) atsiėmimo metu;

  7.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes patvirtinamas prekių užsakymas.

  7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  7.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jeigu kainos keitimo priežastys yra pagrįstos ir tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas elektroninės parduotuvės puslapyje nurodytais kontaktais. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą. Kainos keitimo priežasčių pagrįstumas yra vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju.

  8. Prekių pristatymas
  8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų.
  8.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:
  8.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  8.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

  8.3. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai elektroninės parduotuvės www.funtastik.lt sandėlyje. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:
  8.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.
  8.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir www.funtastik.lt darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) ir užsakymo numerį.
  8.4. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į DPD paštomatą:
  8.4.1.DPD paštomatuose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus nėra pristatomos.
  8.4.2. Siunta iš DPD paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti.
  8.4.3. Prekių pristatymo mokestis yra nurodomas internetinėje parduotuvėje, o taip pat aiškiai pateikiamas Pirkėjui kiekvienoje formuojamo užsakymo formoje.
  8.5. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
  8.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  8.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Prekių pristatymo metu nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymi pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Nustačius prekių kokybės, kiekio ir/ ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir/ ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose.
  8.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
  8.9. Jei remiantis Taisyklių 8.2 – 8.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.
  8.10. Jei remiantis Taisyklių 8.2 – 8.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.
  9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  9.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  9.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:
  9.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę www.funtastik.lt
  9.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
  9.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
  9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo parduodamos prekės savo dydžiu, forma, atspalviu, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, atspalvio ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų atspalviai, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
  9.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
  9.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų (išskyrus nesudėtingus prekių veikimo patikrinimus, nereikalaujančius specialių žinių):
  9.5.1. jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra už Lietuvos Respublikos ribų, Pardavėjas organizuoja Prekių siuntimą į tokį (-ius) centrą (-us);
  9.5.2. jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra Lietuvos Respublikoje, Pirkėjas nukreipiamas į tokį (-ius) centrą (-us).

  10. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
  10.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekes įsigijus www.funtastik.lt tinklalapyje:
  10.1.1 Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Atkreipiame dėmesį, kad šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių dėl:
  10.1.1.1. prekės, kuri pagaminta pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikyta jo asmeninėms reikmėms;
  10.1.1.2. prekės, kuri greitai genda ar jos galiojimo trukmė yra trumpa;
  10.1.1.3. jei supakuota prekė yra nebetinkama grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kuri buvo išpakuota ją pristačius (pvz.: apsauginės kaukės, skydeliai ir pan.);
  10.1.1.4. prekės, kuri po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
  10.1.1.5. alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir juos pristatyti galima tik po 30 dienų, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių rinkos svyravimų;
  10.1.1.6. prekės, kuri įsigyta su sutartimis, pagal kurias Pirkėjas pateikė Pardavėjui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų skubų remontą ar priežiūrą. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu Pirkėjas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
  10.1.1.7. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, jeigu po pristatymo jie buvo išpakuoti;
  10.1.1.8. laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų, išskyrus tokių leidinių prenumeratos sutartis;
  10.1.1.9. pateikiamo fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio, jei teikimas pradėtas Pirkėjui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties;
  10.1.1.10 dėl paslaugų, kurios Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.
  11. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo tvarka
  11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  11.2. Jeigu Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę reikalauti vieno iš šių teisių gynimo būdų:
  11.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  11.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  11.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  11.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  11.3. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
  1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;
  2) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
  3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.
  11.4. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tik tuo atveju, jeigu:
  11.4.1. Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekę taisant ar keičiant Pardavėjas nesutiko padengti prekės grąžinimo išlaidų arba prekės pašalinimo ir įdiegimo išlaidų, kai prekė buvo tinkamai įdiegta (instaliuota, įrengta ar įmontuota) arba Pardavėjas, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;
  11.4.2. prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę;
  11.4.3. prekės trūkumas yra esminis;
  11.4.4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.
  11.5. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra nedidelis.
  11.6. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  11.6.1. pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje nurodytu kontaktu arba www.funtastik.lt nurodytais kontaktai, Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
  11.6.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);
  11.6.3. pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį Pardavėjui.
  11.7. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę. Vartotojams įsigyjant prekes, prekių kokybės garantija visais atvejais yra ne trumpesnė kaip 2 metai nuo prekės gavimo dienos.
  11.8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas. Jei prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.
  11.9. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  11.10. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį..
  12. Bendros prekių ir pinigų grąžinimo taisyklės
  12.1. Dėl prekių, pirktų iš Pardavėjo, grąžinimo (nepriklausomai nuo grąžinimo pagrindo) Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į Pardavėją.
  12. 2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, kai yra grąžinama Pirkėjo įsigyta prekė, išskyrus atvejus, kai įsigyta prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.
  12.3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maišelį, popierių). Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinimas vyksta per www.funtastik.lt kurjerius.
  12.4. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į www.funtastik.lt sandėlį, grąžindamas per kurjerius tiesiogiai Pardavėjui. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje arba www.funtastik.lt puslapyje. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
  12.5. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  13. Atsakomybė
  13.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis www.funtastik.lt
  13.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.funtastik.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.funtastik.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, kita svarbia informacija pateikta puslapyje, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  13.4. Jei www.funtastik.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai www.funtastik.lt negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas (išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas aiškiai nurodo, jog paspaudus konkrečią nuorodą galima susipažinti su Pirkėjui siūlomos prekės savybėmis ir kt. informacija apie siūlomą prekę), yra teisinga, išsami ar tiksli.

  14. www.funtastik.lt taikomos rinkodaros priemonės
  14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ar žaidimus.
  14.2. www.funtastik.lt turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
  15. Apsikeitimas informacija
  Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis www.funtastik.lt nepriklausomai nuo prekės, vykdoma per www.funtastik.lt elektroninės parduotuvės tinklapyje nurodytais kontaktais.
  16. Baigiamosios nuostatos
  16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  16.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.funtastik.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
     

 • Prenumeruok ir laimėk

  privatumo politika

  Socialiniai tinklai